AVG en WGBO

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe
Europese privacywet. Daarmee is de privacybescherming in alle landen van de EU gelijk geregeld.
Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen
genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

Verplichte maatregelen
De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn:
• het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten;
• het (laten) uitvoeren van een veiligheidscontrole van het digitale cliëntendossier. Dit kan
gedaan worden door de leverancier, maar u kunt het ook zelf doen (als u de kennis in huis
hebt) of een externe partij inschakelen.
• het bijhouden van een register van datalekken die zijn opgetreden;
• het aantonen dat een patiënt, of cliënt daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor het
vastleggen van gegevens in het cliëntendossier.

Doeleinden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de
beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve
Behandelwijzen (verder: koepel KAB) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de
doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met
persoonsgegevens:
1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als
zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden
2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend
vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien
dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische
ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 20jaar ingaat, vanaf het
achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e
levensjaar behalve
bij eerder overlijden van de minderjarige. Dan geldt de bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum
van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 20 jaar bewaard te blijven vanaf de
laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.
3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch
beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of
complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.
4. Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16
jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben
medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het
dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat
een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de
uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt.
Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor
doorbreking van de geheimhouding.

Mariska de Vries draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders