Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INNERSTRENGTH COACHING

Artikel 1. Definities
1. De coach/therapeut/trainer: Mariska de Vries, Innerstrength Coaching
2. De cliënt; de wederpartij van Innerstrength Coaching
3. Coaching, therapie, incidentele adviezen, training, diagnoses, losse verrichtingen, levering van supplementen en/of medicamenten, dan wel andere incidentele diensten die door de coach/therapeut/trainer in opdracht van cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen de coach/therapeut/trainer enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de coach/therapeut/natuurgeneeskundige zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de coach/therapeut/trainer en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de patiënt/cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de coach/therapeut/trainer schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
– De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
– Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
– Consult geannuleerd binnen 24 uur / dan wel binnen 1 werkdag voor de afspraak worden volledig in rekening gebracht.
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de coach/therapeut/trainer gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
– De coach/therapeut/trainer is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De coach/therapeut/trainer zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover coach/therapeut/trainer daartoe verplicht is of de coach/therapeut/trainer toestemming heeft verkregen.
2. De coach/therapeut/trainer zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen aan zijn/haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De coach/therapeut/trainer zal volgens van tevoren gemaakte afspraken kwantitatieve rapportages over trajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wet op privacy anno 2006.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling
– Dienstverlening voor cliënten zal door de coach/therapeut/trainer volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
– Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de coach/therapeut/trainer te betalen.
– Indien sprake is van een traject kunnen partijen een betaling in termijnen overeenkomen.
– Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
De coach/therapeut/trainer is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach/therapeut/trainer zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach/therapeut/trainer is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De coach/therapeut/trainer geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach/therapeut/trainer. De coach/therapeut/trainer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. De coach/therapeut/trainer is niet aansprakelijk voor zover schade
voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de coach/therapeut/trainer mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van de coach/therapeut/trainer voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach/therapeut/trainer beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach/therapeut/trainer aansprakelijk wil stellen.
7. De coach/therapeut/trainer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De coach/therapeut/trainer zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de coach/therapeut/trainer is Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach/therapeut/trainer, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Klachtenregeling
Hoewel met intentie altijd is om u met de beste zorg te bedienen, kan het zijn dat u ontevreden bent over de manier waarop u behandeld of bejegend bent. In dat geval kunt u een klacht indienen.

Waar kunt u terecht met een klacht?
Het is natuurlijk het beste wanneer u het probleem eerst zelf met mij, als uw zorgverlener kunt oplossen. Onvrede en klachten ontstaan dikwijls door gebrekkige communicatie. Rechtstreeks en eerlijk vragen om opheldering helpt veel problemen de wereld uit. Is het probleem te ernstig, durft u niet zo goed dit met mij te bespreken of loopt uw poging stuk op onwil of onbegrip, dan is uw volgende stap: contact opnemen met de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB), waar ik bij ben aangesloten.

Hoe gaat het verder met uw klacht?
De KAB doet er alles aan om uw klacht goed te behandelen. Daartoe wordt ook contact opgenomen met de desbetreffende zorgverlener. Gaat het om heel ernstige klachten dan kan de KAB u helpen om de klacht neer te leggen bij de tuchtcommissie van de desbetreffende beroepsorganisatie of bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De klachtenbehandeling door de KAB is voor u geheel kosteloos. Wel komen eventueel door u gemaakte reiskosten, kosten voor bijstand of kosten voor vrij nemen voor uw eigen rekening. Indien u een klacht indient, kunt u binnen twee weken bericht verwachten over de verdere procedure.

U kunt contact opnemen met de KAB via

KAB
Postbus 2122
6020 AC Budel
0495 499585
kab@kab-klachten.nl
www.kab-klachten.nl

Heerenveen, 01-09-2017
Ingeschreven bij de KvK te Leeuwarden onder nummer 58174796

Mariska de Vries draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders